Mats Lindbäck

Grundare av Rådhuset Upphandling AB

Utbildning.

Utbildning: Civilingenjör KTH.
Arbetsgivare: Facit Dataprodukter, Philips Elektronikindustrier,
Rank Xerox, Digital Equipment, Ericsson.
Roller: Upphandlare, bid manager, säljchef, account manager, partnering manager, projektledare, marknadsförare, systemutvecklare, programmerare, stf IT-chef, IT Strateg, mm.
Företagare seden 1998: Grundare och ägare av Rådhuset Upphandling AB.

MATS

Att jobba som egen företagare är fantastiskt när man får göra det man tycker är kul, vilket jag haft förmånen att göra med alla konsultuppdrag sedan 1998. När jag inte jobbar är jag helst med familj och vänner på fjället, i stugan, i spåret, på skridsko, eller tränandes på en cykel av något slag.

Jag gillar att pedagogiskt förklara och dela med mig till andra. Min förhoppning är att mitt bidrag i form av Metodhandboken ska inspirera dig.

Erfarenhet i siffror:

0
Antal upphandlingar på uppdrag
0
Antal anbud som jag utvärderat
0
Antal förhandlade upphandlingar
0
Antal myndigheter jag hjälpt

Mats Lindbäck – viktiga metoduppdrag/erfarenheter i punktform:

 • Under 1980- och 90-talet har jag verkat hos Facit Dataprodukter, Philips Elektronikindustrier, Rank Xerox och Digital Equipment. Jag har bland annat varit teknisk ansvarig för att lämna anbud vid en hel rad offentliga upphandlingar mot såväl myndigheter som Statskontorets ramavtal för IT- och telekombranscherna enligt dåvarande regelverk inom offentlig sektor. Erfarenheten av hur en leverantörer fungerar i samband med anbudsgivning och vad som styr leverantörer och deras personal är en viktig erfarenhet för att förstå den ”andra sidan”.

 • På Ericsson fick jag en fantastisk skolning för att lära mig deras professionella metoder vid såväl upphandling som uppföljning av avta. Under flera år jobbade jag med Ericssons upphandlingar och partnering inom IT på koncernnivå.  I arbetet ingick att träffa och att utbyta erfarenheter och att dela erfarenheter om metoder vid upphandling med många andra organisationer som ligger i framkant inom näringslivet.

 • Uppdragsgivare för mitt första uppdraget som upphandlingskonsult vid upphandling enligt LOU var den legendariske Nils Qwerin som då var ”general” på Statskontoret för alla statliga upphandlingar inom IT och Telekom. Nils gillade de metoder från Ericsson som jag introducerade och gav mig en hel rad uppdrag under 7-8 års tid med syfte att utveckla deras metoder för sina upphandlare.

 • Uppdragen på Statskontoret innebar att jag på ett naturligt sätt mötte många myndigheters nyckelpersoner inom offentlig upphandling. Det blev därför naturligt att jag anlitades av dessa organisationer och att de skrivningar och metoder som Statskontoret använde återanvändes av många andra organisationer.  Min avgränsning till att endast företräda köpsidan gjorde att jag hade en naturlig position för att diskutera alla möjliga problem och utmaningar inom offentlig sektors upphandling på en förtrolig nivå med företrädare för myndigheter som hade välutvecklade inköpsorganisationer.

 • I många av Statskontorets upphandlingar i början på 2000-talet svarade jag för att ta fram Statskontorets metodik vid kravställning och utvärdering. Jag fick ofta förtroendet att presentera och diskutera metoderna för andra myndigheters nyckelpersoner. Som en direkt följd av detta har jag anlitats i en rad uppdrag av andra myndigheter för att skapa metodbeskrivningar och med att genomföra diverse utbildningsinsatser inom området, bl.a. av Skatteverket, Försvarets Materielverk, Migrationsverket, Statistiska Centralbyrån, Verva och SVT.

 • Nils Qwerin etablerade den s.k. utvärderingsgruppen med syfte att några ledande myndigheter skulle vara föregångare inom metodområdet. Jag fick ofta förtrodendet av Nils att vara föredragande inom gruppen. Inom gruppen diskuterades och utbyttes erfarenheter inom metodområdet mellan främst Statskontoret, VHS och FMV.

 • 2003 drog Eva-Lotta Löwstedt Lundell igång en kraftfull satsning på metoder och utbildning för upphandlarna på Statskontorets och Verva. Jag skrev metoderna och genomförde utbildningen under flera års tid. Jag skrev flera upplagor av en handbok för metoder, som var en beskrivning om ca 100 sidor inom områdena strategier, kravställning och utvärderingar.

 • Under 2005-2006 anlitades jag av Eva-Lotta Löwstedt Lundell som var ny inköpschef för STV och som hade i uppdrag att (efter domstolsbeslut) svara för att SVT:s upphandlingar genomfördes enligt LOU. Jag deltog aktivt i detta arbete, bl.a med metoder och utbildning.

 • FMV:s inköpschef Jan Björkman anlitade mig 2005 för att skapa metoder och stödpaket vid konsultupphandling för FMV:s upphandlare. Efter detta har jag hjälp FMV att genomföra ett 20-tal upphandlingar, vanligen med fokus på att välja utvärderingsmodeller och att genomföra utvärderingar.

 • Från 2002 har jag haft som vision att skriva en metodbok. Från början jobbade jag med detta genom att samla material, att fundera över bokens profil och innehåll, och att skriva som bakgrundsarbete. Under senare år har skrivandet utförts alltmer fokuserat.

 • Många av de metoder jag har beskriver i metodhandboken har jag till dags datum praktiserat i ca. 100 upphandlingar (se axplock nedan). Enligt min uppfattning är all praktik nödvändig för att förstå utmaningar och problem med olika metoder och utvärderingsmodeller. Det är  enligt min åsikt viktigt att ge en nyanserad bild av olika metoder och utvärderingsmodeller, där både för- och nackdelar diskuteras. Det är inte ovanligt att metoder och utvärderingsmodeller kritiseras baserat på en ensidig betraktelse utan att betrakta helheten.

 • 2010 skrev jag Kammarkollegiets vägledning inom IT-drift för att myndigheter, kommuner och landsting som avropar IT-drift mot Kammarkollegiets ramavtal. Vägledningen innehåller rekommendationer.

 • Under 2009-2016 har Mats varit ”motorn” för Kammarkollegiets samtliga upphandlingar (7 fristående områden) av IT-drift 2009/2010 och 2015/2016, under Per-Erik Andersson och Hans Sundströms ledning. Detta har gett Mats unik insyn inom området IT-drift. Mats har jobbat med allt från ”ax-till-limpa” i den lilla centrala arbetsgruppen med Per-Erik och konsulten Mathias Lagerros. Exempelvis har gruppen kartlagt behovet och vad som går att köpa, gjort upphandlingsstrategier, skapat upphandlingsdokumenten, jobbat med allmänna villkoren och genomfört upphandlingarna. Mats har skrivit merparten av såväl förfrågningsunderlaget som ansökansunderlagen för de 7 ramavtalen som Kammarkollegiet upphandlat. Mats har även varit aktiv avseende utveckling av de nya allmänna villkoren för IT Drift 2016. Mats har skapat en ny praxis för att mha svarsformulär (uppdragsintyg) använda referensuppdrag vid selektering (kvalificering) enligt ett poängsystem, en metod som används och justerats för ca 500 referensuppdrag t om 2020.

 • 2017 I September fick jag efter ca 10 års skrivande Metodhandboken publicerad. Förläggare är SKL Kommentus.

 • 2018-2019 har jag på www.utkontraktera.se tillhandahållit (via MLINK AB) stöd, upphandlingsdokument, vägledningar m.m. till  organisationer som upphandlar IT-drift på egen hand eller mha avrop mot Kammarollegiets ramavtal IT-drift. Inom mitt ramavtal med Kammarkollegiet har jag också levererat stöd mot Kammarkollegiets förvaltning i form av för stöd och föredrag på deras erfarenhetsnätverk för IT-drift.

 • Sedan min metodhandbok publicerades 2017 har jag skapat en serie artiklar som jag delar med mig via Inköpsrådet och till mina prenumeranter på www.metodhandboken.se. Tack vare boken har också varit efterfrågad i diverse utbildningsinsatser via andra aktörer (SKL Kommentus och Inköpsrådet, samt direkt mot diverse organisationer, såsom Regeringskansliet, Skatteverket, 5 regioner inom sjukvården och 8 kommuner .

Uppdragsförteckning:

97Upphandling av IT-driftDiverse rådgivningEKN2019

Nr Uppdrag Innehåll Uppdragsgivare År
105 Upphandlingsstöd Konsultupphandling Östersunds kommun Pågår
104 Upphandling av IT-drift Helhetsåtagande för upphandlingens genomförande Kungälvsbostäder Pågår
103 IT-drift ramavtal Stöd till förvaltningen Kammarkollegiet 2019
102 Upphandling av IT-drift Helhetsåtagande för upphandlingens genomförande KK-stiftelsen 2019
101 Upphandling av IT-drift Helhetsåtagande för upphandlingens genomförande Centerpartiet 2020
100 Utbildningsuppdrag Funktionsupphandling och Funktionskrav UPPSAM 2019
99 Utbildningsuppdrag Utvärderingsmodeller Skatteverket 2019
98 Utbildningsuppdrag Selektering, Utvärderingsmodeller,
Strategierbete, Funktionsupphandling
Västernorrlands läns landsting 2018
96 Upphandling av IT-drift Coaching Energimarknads-
inspektionen
2018
95 Upphandling av IT-drift Rådgivning Luftfartsverket 2018
94 Utbildningsuppdrag Funktionsupphandling

Strategierbete

Västernorrlands läns landsting, Regeringskansliet 2018
93 Upphandling av IT Drift Sollentunahem Upphandling av outsourcad IT Drift Sollentunahem som ett helhetsåtagande för upphandlingens genomförande inkl metodik selektering och tilldelning, inkl strategi, kravställning, utvärdering, totalkostnadskalkyl, avtal, förhandling, avtalsförhandling och utvärderingsrapport Sollentunahem 2017
92 Upphandling av ramavtal för IT Drift för ca 800 organisationer (staten, kommuner, landsting m fl) Upphandling av IT Drift inom områdena Mindre, Mellan och Större. Upphandlingen är genomförd med förhandlat förfarande. Ramavtalen omfattar ramavtal för ett stor antal myndigheter, kommuner, landsting, m.fl. (ca 800 organisationer). Utformning av underlagen för anbud, delaktighet i framtagande av nya avtalen för IT Drift, prövning och utvärderingar av anbud inklusive förhandlingar. Kammarkollegiet 2016- 2017
91 Upphandling av IT Drift strategiarbete och kvalificeringsfasen Strategi inför upphandlingen av ramavtal för IT Drift. I uppgiften ingick förutom att skriva strategidokumentet kontakter med leverantörer och myndigheter, indelning upphandling, identifierng av problem i föregående ramatal, mm.

Ta fram underlagen för ansökan, inklusive kravställning, utvärderingsmodell och svarsformulär vid selektering.

Kammarkollegiet 2015-2016
90 Upphandling av IT Drift Sigtunahem Upphandling av outsourcad IT Drift Sigtunahem som ett Helhetsåtagande för upphandlingens genomförande inkl metodik selektering och tilldelning, inkl strategi, kravställning, utvärdering, totalkostnadskalkyl, avtal, förhandling, avtalsförhandling och utvärderingsrapport. Sigtunahem 2015
89 Metoder utvärderingar, utvärderingsmodeller, mm. Rådgivning utvärderingsmodeller, mm, Praktiskt stöd vid upphandlingar. Utbildning vid Workshop. SVT 2014-2015
88 HBV upphandlingsdag – utvärderingsmodeller föredrag Utvärderingsmodeller, kravställning utbildning (föredrag) HBV 2014
87 Transitionsprojektet outsourcad IT Drift Sollentunahem Rådgivning Sollentunahem 2013
86 Upphandling av outsourcad IT Drift Sollentunahem Helhetsåtagande för upphandlingens genomförande inkl metodik selektering och tilldelning, inkl strategi, kravställning, utvärdering, totalkostnadskalkyl, avtal, förhandling, avtalsförhandling och utvärderingsrapport. Sollentunahem 2012-2013
85 Pensionsmydigheten Metodutbildning Utbildning vid workshop avseende kravställning, utvärderingsmodeller mm Pensionsmyndigheten 2013
84 Pensionsmyndigheten Agresso-upphandling Skapat förfrågningsunderlag inkl krav och utvärdering, ej genomförandet. Pensionsmyndigheten 2012
83 Ekonomistyrningsverket ramavtalsupphandling IT-konsulter 2012 för statens koncerninformationssystem (ekonomi) Hermes. Genomförandet av upphandlingen inkl strategier, kravställning, utvärdering, mm. ESV 2012
82 Skatteverket och Kronofogdemyndighetens Införandeprojekt (transition) efter outsourcing av Service Desk mm. Rådgivning. Skatteverket 2012
81 Kammarkollegiets Statliga ramavtal Möbler Helhet Rådgivning, Strategi, Kravställning, Utvärdering Kammarkollegiet 2011-2012
80 Skatteverket och Kronofogdemyndighetens upphandling för outsourcing av Service Desk mm Rådgivning, Strategi, Kravställning, Utvärdering. Avtalsförhandling Skatteverket 2011
79 Kammarkollegiets Statliga ramavtal Möbler Direkt Rådgivning, Strategi, Kravställning, Utvärdering. Kammarkollegiet 2011
78 Kammarkollegiets Statliga ramavtal Möbler – Design och Funktion Rådgivning, Strategi, Kravställning, Utvärdering. Kammarkollegiet 2011
77 Kammarkollegiets ramavtal Strategiska kommunikationsbyråtjänster (internt) Rådgivning, Kravställning, Utvärdering. Kammarkollegiet 2011
76 Vägledning avseende Kammarkollegiets 4 ramavtal inom IT Drift Metoddokument (vägledning. Två versioner framtagna över 2 år) Kammarkollegiet 2010-2011
75 Kammarkollegiets Statlig ramavtalsupphandling IT-Drift Helhet Leveransavtal, Ansökansunderlag, Selektering, Förfrågningsunderlag, Utvärdering, Utvärderingskalkylmallar (MS Excel) och resultatberäkning Kammarkollegiet 2009-2010
74 Kammarkollegiets Statlig ramavtalsupphandling IT-Drift Användarnära Funktioner Leveransavtal, Ansökansunderlag, Selektering, Förfrågningsunderlag, Utvärdering, Utvärderingskalkylmallar (MS Excel) och resultatberäkning Kammarkollegiet 2009-2010
73 Kammarkollegiets Statlig ramavtalsupphandling IT-Drift Hosting Leveransavtal, Ansökansunderlag, Selektering, Förfrågningsunderlag, Utvärdering, Utvärderingskalkylmallar (MS Excel) och resultatberäkning Kammarkollegiet 2009-2010
72 Kammarkollegiets Statlig ramavtalsupphandling IT-Drift På-plats 6 regioner Leveransavtal, Ansökansunderlag, Selektering, Förfrågningsunderlag, Utvärdering, Utvärderingskalkylmallar (MS Excel) och resultatberäkning Kammarkollegiet 2009-2010
71 Kammarkollegiets Statliga ramavtal IT-Drift. Förstudie. Förstudie inkl bl a Strategi, Leveransavtal, Indelning av upphandlingen, kritiska krav utvärdering, plan för genomförandet. Kammarkollegiet 2009
70 Upphandling av IT Drift Användarstöd mm Rådgivning, Kravställning, Selektering. Upphandlingen avbröts av Skatteverket efter selektering pga interna problem. Skatteverket 2009
69 FMV Statlig möbelupphandling ramavtal (statliga inköpssamordningen) ramavtal Värdeskåp och Dokumentskåp Rådgivning, strategier, kravställning, utvärdering, utvärderingskalkyler (MS Excel) och resultatberäkning. FMV 2009
68 FMV Statlig möbelupphandling ramavtal (statliga inköpssamordningen) ramavtal Belysningsarmaturer för inomhusbruk 2009. Rådgivning, strategier, kravställning, utvärdering, utvärderingskalkyler (MS Excel) och resultatberäkning. FMV 2009
67 FMV Statlig möbelupphandling ramavtal (statliga inköpssamordningen) ramavtal Arkivhyllor och Skåp Rådgivning, strategier, kravställning, utvärdering, utvärderingskalkyler (MS Excel) och resultatberäkning. FMV 2009
66 FMV Statlig möbelupphandling ramavtal (statliga inköpssamordningen) ramavtal Mattor Rådgivning, strategier, kravställning, utvärdering, utvärderingskalkyler (MS Excel) och resultatberäkning. FMV 2009
65 Ekonomistyrningsverket ramavtal Systemutvecklare Ekonomisystem Genomförandet av upphandlingen inkl strategi, kravställning, utvärderingsmodell, utvärderings, kalkyler, avtal, utvärderingsrapport. ESV 2009
64 FMV förstudie inför ramavtal möbler i offentlig sektor Förstudie, inkl bl.a. behovs- och marknadsanalys mha besök myndigheter, enkät mot myndigheter, samt strategier för indelning av upphandlingar mm FMV 2008-2009
63 Länsstyrelserna (via Jönköping) – upphandling nytt landsomfattande miljösystem Rådgivning, avseende kravställning, utvärderingsmodell och utvärdering. Länsstyrelsen 2008
62 Verva Statlig ramavtalsupphandling Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission Granskning underlag inkl utvärdering Verva 2008
61 Verva Statlig ramavtalsupphandling Kommunikation som tjänst Granskning underlag inkl utvärdering Verva 2008
60 Verva Statlig ramavtalsupphandling Kommunikationsutrustning Granskning underlag inkl utvärdering Verva 2008
59 Verva Statlig ramavtalsupphandling Service, underhåll utökningar och uppgraderingar av abonnentväxlar Granskning underlag inkl utvärdering Verva 2008
58 Verva Statlig ramavtalsupphandling Telefoner, kommunikationsutrustning och tillbehör Granskning underlag inkl utvärdering Verva 2008
57 FMV:s Statlig ramavtalsupphandling möbler (statliga inköpssamordningen) Planmöbler Rådgivning, strategier, kravställning, utvärdering, utvärderingskalkyler (MS Excel) och resultatberäkning. FMV 2008
56 FMV:s Statlig ramavtalsupphandling möbler (statliga inköpssamordningen) Kontorsarbetsstolar Rådgivning, strategier, kravställning, utvärdering, utvärderingskalkyler (MS Excel) och resultatberäkning. FMV 2008
55 FMV:s Statlig ramavtalsupphandling möbler (statliga inköpssamordningen) Möbeltyg Rådgivning, strategier, kravställning, utvärdering, utvärderingskalkyler (MS Excel) och resultatberäkning. FMV 2008
54 FMV:s Statlig ramavtalsupphandling möbler (statliga inköpssamordningen) Hörsalsstolar Rådgivning, strategier, kravställning, utvärdering, utvärderingskalkyler (MS Excel) och resultatberäkning. FMV 2008
53 FMV:s Statlig ramavtalsupphandling möbler (statliga inköpssamordningen) Offentliga utrymmen Rådgivning, strategier, kravställning, utvärdering, utvärderingskalkyler (MS Excel) och resultatberäkning. FMV 2008
52 FMV:s Statlig ramavtalsupphandling möbler (statliga inköpssamordningen) AV-inredning Rådgivning, strategier, kravställning, utvärdering, utvärderingskalkyler (MS Excel) och resultatberäkning. FMV 2008
51 Konsultupphandling ramavtal Informations- och IT-säkerhet Genomförandet av upphandlingen inkl avtal, strategier, kravställning, utvärdering, utvärderingskalkyler (MS Excel), resultatberäkning och utvärderingsrapport. Läkemedelsverket 2008
50 Verva Statlig ramavtalsupphandling Servrar Granskning underlag, inkl kravställning och utvärderingsmodeller. Verva 2008
49 Verva Statlig ramavtalsupphandling PC, Bildskärmar och tjänster Granskning underlag, inkl kravställning och utvärderingsmodeller. Verva 2008
48 Vervas kvalitetsprojekt inom Upphandling, inkl utveckling av Statskontorets metoder vid upphandling. Ansvarig för området ”Upphandla ramavtal”. Version 2 av Statskontorets metodhandbok för upphandlaren, inkl strategier, kravställning, utvärdering mm. Metoddokument togs fram. Utbildning genomfördes. Verva 2008
47 Migrationsverket. Förstudie Förstudie med bl.a strategier inför val av part för framtida IT Drift internt eller outsourcat. Migrationsverket 2007
46 Konsultupphandling IT för Stockholmsregionen Rådgivning och utvärderingar Verva 2007
45 Upphandling PC ramavtal Kravställning, utvärdering och utvärderingskalkylmallar (MS Excel) SVT 2007
44 Upphandling Server & lagring Granskning underlag, inkl kravställning och utvärderingar. Verva 2007
43 Skatteverket: Stöd vid införande av Strategisk Leverantör 2010, bl a utformning av Samverkansmodell. Rådgivning vid införandet, efter konsultupphandling. Skatteverket 2007
42 FMV ramavtalsupphandling möbler (statliga inköpssamordningen) Belysningsarmaturer Rådgivning, Strategi, Kravställning, Utvärderingskalkyler, Utvärdering, Utvärderingsrapport. FMV (statliga inköpssamordningen) 2006-2007
41 FMV ramavtalsupphandling möbler (statliga inköpssamordningen) Mattor Rådgivning, Strategi, Kravställning, Utvärderingskalkyler, Utvärdering, Utvärderingsrapport. FMV (statliga inköpssamordningen) 2006-2007
40 FMV ramavtalsupphandling möbler (statliga inköpssamordningen) Särskild förvaring Rådgivning, Strategi, Kravställning, Utvärderingskalkyler, Utvärdering, Utvärderingsrapport. FMV (statliga inköpssamordningen) 2006-2007
39 FMV ramavtalsupphandling möbler (statliga inköpssamordningen) Skyddsklassade förvaringsenheter Rådgivning, Strategi, Kravställning, Utvärderingskalkyler, Utvärdering, Utvärderingsrapport. FMV (statliga inköpssamordningen) 2006-2007
38 FMV ramavtalsupphandling möbler (statliga inköpssamordningen) Gardiner Rådgivning, Strategi, Kravställning, Utvärderingskalkyler, Utvärdering, Utvärderingsrapport. FMV (statliga inköpssamordningen) 2006-2007
37 FMV ramavtalsupphandling möbler (statliga inköpssamordningen) Gardinskenor Rådgivning, Strategi, Kravställning, Utvärderingskalkyler, Utvärdering, Utvärderingsrapport. FMV (statliga inköpssamordningen) 2006-2007
36 FMV ramavtalsupphandling möbler (statliga inköpssamordningen) Utemöbler Rådgivning, Strategi, Kravställning, Utvärderingskalkyler, Utvärdering, Utvärderingsrapport. FMV (statliga inköpssamordningen) 2006-2007
35 Konsultupphandling ramavtal IT Rådgivning, strategier, kravställning, utvärdering, utvärderingskalkyler och resultatberäkning. Läkemedelsverket 2006
34 Seminarium upphandling Utbildning inom kravställning, utvärdering mm SCB 2006
33 Analys av monetära utvärderingsmodeller Utredning utvärderingsmodeller Verva 2006
32 Workshop inom utvärdering Utbildning metoder kravställning och utvärdering, för att undvika onödiga och kostsamma överprövningar IQPC 2006
31 Förstudie programvaror och tjänster Rådgivning och metodstöd upphandlingsstrategi inför upphandlingens genomförande. Verva 2006
30 Upphandlingsrutiner och utvärderingsmetodik Utveckling av SVT:s upphandlingsrutiner avseende kravställning, utvärderingsmodeller mm. Metoddokument framtaget. Utbildning genomförd. SVT 2005-2006
29 Upphandling skrivare & kopiatorer Utbildning Vervas metodik för projektgruppen. Metodstöd och kvalitetsgranskning (utfördes av VHS i samarbete med Verva) VHS 2005-2006
28 Konsultstödpaket Rådgivning/utvärdering/kalkylmallar (MS Excel). Vägledning (metoddokument) togs fram som stöd vid avrop av konsulter. Verva 2005
27 Upphandling informationsförsörjning Rådgivning, utvärdering, utvärderingskalkyler (MS Excel) och resultatberäkning. Verva 2005
26 Konsultupphandling Mätningsteknik Rådgivning, utvärdering, utvärderingskalkyler (MS Excel) och resultatberäkning. Vägverket 2005
25 Konsultupphandling CAD Rådgivning, utvärdering, utvärderingskalkyler (MS Excel) och resultatberäkning. Vägverket 2005
24 Konsultupphandling 3D Rådgivning, utvärdering, utvärderingskalkyler (MS Excel) och resultatberäkning. Vägverket 2005
23 Konsultupphandling GIS Rådgivning, utvärdering, utvärderingskalkyler (MS Excel) och resultatberäkning. Vägverket 2005
22 Konsultupphandling Informationssäkerhet Rådgivning, utvärdering, utvärderingskalkyler (MS Excel) och resultatberäkning. Vägverket 2005
21 Konsultupphandling Intelligenta Transportsystem Rådgivning, utvärdering, utvärderingskalkyler (MS Excel) och resultatberäkning. Vägverket 2005
20 Konsultupphandling IT-konsulttjänster Rådgivning, utvärdering, utvärderingskalkyler (MS Excel) och resultatberäkning. Vägverket 2005
19 Möbelupphandling Statliga ramavtal Planmöbler Rådgivning, utvärdering, utvärderingskalkyler (MS Excel), resultatberäkning, utvärderingsrapport. FMV 2005
18 Möbelupphandling Statliga ramavtal Kontorsarbetsstolar Rådgivning, utvärdering, utvärderingskalkyler (MS Excel), resultatberäkning, utvärderingsrapport. FMV 2005
17 Möbelupphandling Statliga ramavtal Möbeltyger Rådgivning, utvärdering, utvärderingskalkyler (MS Excel), resultatberäkning, utvärderingsrapport. FMV 2005
16 Möbelupphandling Statliga ramavtal Offentliga utrymmen Rådgivning, utvärdering, utvärderingskalkyler (MS Excel), resultatberäkning, utvärderingsrapport. FMV 2005
15 Möbelupphandling Statliga ramavtal Hörsalsstolar Rådgivning, utvärdering, utvärderingskalkyler (MS Excel), resultatberäkning, utvärderingsrapport. FMV 2005
14 Möbelupphandling Statliga ramavtal AV-inredning Rådgivning, utvärdering, utvärderingskalkyler (MS Excel), resultatberäkning, utvärderingsrapport. FMV 2005
13 Konsultupphandling sensorer och telekommunikation Rådgivning, utvärdering, utvärderingskalkyler (MS Excel), resultatberäkning, utvärderingsrapport. FMV 2005
12 Ekonomistyrningsverket ramavtal IT konsulter Helhetsåtagande för genomförande av upphandlingen, inkl strategi, kravställning, utvärdering, utvärderingskalkyler inkl resultatberäkning (MS Excel) och utvärderingsrapport ESV 2005
11 Konsultupphandling IT för 51 statliga myndigheter Rådgivning, stratagier, kravställning, utvärdering, utvärderingskalkyler (MS Excel), resultatberäkning, utvärderingsrapport. FMV/Verva 2004
10 Upphandling samordnat ramavtal IT Konsulter för Riksförsäkringsverket och Statens Pensionsverk Rådgivning, kravställning, utvärdering, utvärderingskalkyler (MS Excel), resultatberäkning, utvärderingsrapport. RFV/SPV 2004
9 Upphandling av outsourcad IT Drift för användarservice. Rådgivning, strategier, kravställning, utvärdering, utvärderingskalkyler (MS Excel), resultatberäkning, utvärderingsrapport. Skatteverket 2003-2004
8 Utveckling av Statskontorets metodik för sina upphandlare Utvecklat metodhandbok version 1.1. Metoder för kravställning, utvärdering, upphandlingsstrategi mm. Metoddokument skrivet. Utbildning genomförd. Statskontoret 2003-2004
7 Upphandling infratjänst Rådgivning kravställning, utvärdering, utvärderingskalkyler inkl resultatberäkning (MS Excel) mm. Mats genomfört utbildning med workshop, och skapat en strategi för förhandlingar. Statskontoret 2003-2004
6 Statskontoret: Ansvarig för tjänstedelen inom statliga upphandling av stationära o bärbara PC Helhetsåtagande för tjänstedel av upphandlingen: Strategier, Kravställning, Utvärdering, utvärderingsberäkningar för hela upphandlingen (MS Excel) Statskontoret 2003-2004
5 Förstudie IT-konsultupphandling för statliga myndigheter Utredning inkl strategier, indelning av upphandling, utvärderingsprinciper mm Statskontoret 2003
4 Metoder för konsultupphandlingar för FMV:s upphandlare. Metoder konsultupphandling inkl utvärderings mm. Vägledning (metoddokument) skriven. FMV 2003
3 Upphandling av webb-baserad marknadsplats för konsulter Rådgivning, Kravställning, Utvärdering. FMV 2003
2 Ekonomistyrningsverket ramavtal IT-konsulter Helhetsåtagande för genomförande av upphandlingen, inkl strategier, kravställning, avtal, utvärdering, utvärderingskalkyler, resultatberäkning (MS Excel) och utvärderingsrapport. ESV 2003
1 Konsultupphandling konsulter Rådgivning, utvärdering, utvärderingskalkyler, resultatberäkning (MS Excel) mm Krisberedskaps-myndigheten 2003